Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Komputerowa edycja dokumentów

W organizacji, która ma ambicję dbałości o kompleksową jakość (por. Doktryna jakości), a więc o jakość wszystkiego co jest w niej tworzone, należy zwracać uwagę również na prawidła tworzenia dokumentów. Jakość dokumentu oceniamy zwykle pod kątem jego sześciu cech:

  1. treść — prawdziwe, fałszywe, ciekawe, nieciekawe,...
  2. styl — logiczne następstwo myśli, jasność i barwność przekazu,,,,
  3. poprawność językowa — gramatyka, ortografia, interpunkcja,...
  4. stosowność — np. nie jest stosownym rozpoczynanie listu od „Dzień dobry!”,
  5. edycja — układ i podział treści na rozdziały, podrozdziały, akapity, listy, nagłówki, przypisy ...
  6. typografia — rozkład tekstu na stronie, marginesy, wielkość i krój czcionek, odstępy pomiędzy wierszami i akapitami, wcięcia, wyróżnienia, ...

Często zapomina się, że pod względem typograficznym dokument też może być napisany profesjonalnie, lub nie. Szkolna nauka tworzenia dokumentów ogranicza się z reguły do treści, stylu i poprawności językowej, a i w tym zakresie jest więcej niż ułomna. Powszechnie spotyka się więc dokumenty, których autorzy wykazują brak wiedzy na takie tematy jak układ akapitów, odstępów, wcięć, wyróżnień, czy też typograficznych (tak!) prawideł użycia znaków interpunkcyjnych. Takie dokumenty są trudne w czytaniu, ich układ graficzny nie odzwierciedla bowiem logicznego układu zawartych w nich treści.

W epoce przed narodzeniem się rzemiosła i sztuki Johanna Gutenberga, każdy autor dokumentu tworzył też jego postać graficzną. Wraz z powstaniem techniki  drukarskiej zadanie to przejęli drukarze i wydawcy. Dziś, wobec pojawienia się komputerowych edytorów tekstów, autorzy stają się ponownie odpowiedzialni za to, jak wygląda ich dokument.

Nieprofesjonalnie złożony tekst, jeżeli został napisany ręcznie lub na maszynie do pisania, razi znacznie mniej niż tekst pochodzący z komputerowej drukarki. Ten ostatni bowiem pod względem jakości druku jest często nieodróżnialny od materiału wychodzącego spod ręki profesjonalnego drukarza. Czytelnik oczekuje więc podświadomie, że układ graficzny tekstu będzie równie profesjonalny.

Spotykamy się niekiedy z opinią, że układ typograficzny dokumentu jest mało ważny, że ważna jest jedynie jego merytoryczna treść. Treść jest oczywiście bardzo ważna, ale to właśnie od układu graficznego zależy, czy ta ważna treść zostanie przez czytelnika przyswojona i zapamiętana. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę w języku mówiony odgrywa intonacja. Wypowiedź bez zróżnicowanej intonacji — wszystkie słowa na jednym diapazonie — jest nużąca i przez to bardzo słabo przyswajalna. W języku pisanym rolę intonacji przejmuje na siebie forma graficzna tekstu. To ona właśnie pozwala czytelnikowi na pierwszy rzut ona zrozumieć strukturę wypowiedzi: podział na treściowo jednolite akapity, listy, tabelki, tytuły rozdziałów i podrozdziałów.

Nasz podręcznik edycji dokumentów elektronicznych zawiera wprowadzenie w podstawowe zasady tworzenia typograficznie poprawnych dokumentów. W zasadzie daje on czytelnikowi dość ogólną wiedzę, którą można wykorzystać przy posługiwaniu się dowolnym edytorem tekstu. W podręczniku odwołujemy się jednak do jednego wybranego edytora, którym jest MS Word w wersji 2007 i późniejszych wzbogacony o pewne elementy (style, szablony), które powstały na nasz użytek własny, a teraz dzielimy się nimi z Czytelnikiem.

Na zakończenie chcemy wyrazić podziękowanie naszemu wydawcy — Grupie Wydawniczej Helion — za wyrażenie zgody na udostępnienie naszego podręcznika, a także szablonu B szablon.dotx do bezpłatnego pobrania na niniejszej stronie. Nasz wydawca postąpił już tak po raz trzeci. Pierwsze dwa razy dotyczyły dwóch wydań książki „Doktryna jakości” Andrzeja Jacka Bliklego.

Podręcznik znajduje się obecnie w przygotowaniu redakcyjnym. Gdy będzie gotowy do publikacji, zostanie udostępniony na niniejszej witrynie waz z szablonem stylów.

Wkrótce: Pobierz podręcznik
Wkrótce: Pobierz szablon