Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle, Zrozumieć głos procesu losowego; 16 kwietnia 2015

W wielu zawodowych sytuacjach, ale też i w życiu codziennym, spotykamy się z procesami losowymi: zmienność kursów walut, dynamika sprzedaży i zysku, liczby wad w produkcie, gry liczbowe i hazardowe — to wszystko przykłady takich procesów. Niestety najczęściej nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Albo w ogóle nie zauważamy, że proces jest losowy, co najczęściej prowadzi do podejmowania błędnych decyzji, albo rozkładamy ręce i mówimy: tu niczego nie da się przewidzieć.

Jak się jednak okazuje, żadna z tych postaw nie jest prawidłowa. O tym właśnie postaram się przekonać Słuchaczy dbając o to, aby matematyki było jak najmniej, a za to praktycznych przykładów — jak najwięcej.

Prezentację można pobrać ze strony Zrozumieć głos procesu losowego

D.Jakubowska, A.Blikle, Tropem jakości - Budowanie poczucia sensu z pracy, 26 marca 2015

W dzisiejszej dobie przedsiębiorcy potrzebują ludzi samodzielnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych, szybko uczących się. Potrzebują partnerów w  budowaniu biznes lub realizowaniu społecznego dzieła.  Niestety często zarządzają współpracownikami tak, jakby mieli do  czynienia z krnąbrnymi dziećmi niezdolnymi do podejmowania decyzji na bazie szerszego zrozumienia sytuacji.

W programie konwersatorium:

Podzielimy się przemyśleniami i praktyczną wiedzą na temat tego, jaki sposób sprawowania funkcji liderskich sprzyja budowaniu poczucia sensu pracy wśród współpracowników. Jak to poczucie można tworzyć na co dzień, a jak w szczególnych warunkach zmian?

Zastanowimy się nad związkiem pomiędzy inteligencją emocjonalną a zdolnością do świadomego budowania zdrowego i skutecznego środowiska pracy. Środowiska działania wspólnoty zadaniowej.

Zaprezentujemy model U!Lidera, który powstał właśnie w wyniku pracy z przywódcami nad zidentyfikowaniem elementów kluczowych dla budowania poczuciem sensu w pracy. Dostarcza on wielu praktycznych wskazówek dla osób zarządzających w firmach i organizacjach pozarządowych.

Andrzej Blikle, Czy firma musi wyglądać jak armia pruska? - Firma XXI wieku. 15 sty 2015

W moim przekonaniu firmy XXI wieku będą się charakteryzować pięcioma niżej wymienionymi atrybutami. I nie jest to żadna futurologia, bo wszystkie te atrybuty zostały już gdzieś wdrożone i wszędzie, gdzie tak się stało przyniosły wymierne korzyści biznesowe.

  1. Droga do jakości wiedzie nie przez usuwanie wadliwych z produktów (statystyczna kontrola jakości), ale przez usuwanie źródeł powstawania wad.
  2. Narzędzia motywacyjne nie są oparte na zasadzie kija i marchewki — premie, prowizje i bonusy dla posłusznych oraz kary dla opornych — ale na motywacji godnościowej odwołującej do dumy i radości z wykonywanej pracy.
  3. Zarządzanie finansami nie dokonuje się przy pomocy budżetów będących kontraktami do zrealizowania, ale jest oparte na dynamicznie aktualizowanych prognozach budżetowych służących do podążania za stale zmieniającym się rynkiem.
  4. Struktura zarządcza nie przypomina armijnej hierarchii władzy: prezes, wiceprezesi, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy szeregowi, ale jest oparta na strukturze procesowej i bilateralnych relacjach klient-dostawca.
  5. Komunikacja wewnątrz firmy nie ogranicza się wykorzystania kanałów komunikacyjnych typu nadawca-odbiorca, ale jest uzupełniona przez platformy komunikacyjne.

Więcej na ten temat można przeczytać w moim artykule Firma XXI wieku, a jeszcze więcej w mojej książce Moja książka "Doktryna jakości", która w praktyce jest cała poświęcona temu tematowi.

Prezentacja do pobrania

Andrzej Blikle i Jacek Jakubowski, Tropem Jakości — doświadczenia w komunikacji grupowej; 19 lutego 2015

Metoda TQM znana od lat z górą sześćdziesięciu wszędzie, gdzie została prawidłowo wdrożona, przynosi wymierne sukcesy rynkowe i nie tylko. Niestety, mimo tych oczywistych korzyści nie jest dziś zbyt powszechna. Przyczyna tego stanu rzeczy leży w fakcie, że skuteczne wdrożenie TQM nie może ograniczać się do wdrożenia technik i procedur. W rzeczywistości wymaga ono głębokiej przemiany osobistej i społecznej liderów i pracowników firmy. Jedynie dzięki uzyskaniu ich emocjonalnego zaangażowania w ideę doskonalenia udaje się skutecznie uruchomić często bardzo trudne procesy organizacyjne pozwalające na wprowadzenie TQM do kultury firmy.

Metoda TROP — rozwijana od 20-tu lat przez Dorotę i Jacka Jakubowskich — oferuje wypracowane w praktyce metodyki wspierania rozwoju osób i organizacji. Łączy ona trening osobistych kompetencji z budowaniem kultury organizacyjnej prowadzącej do innowacji, procesów doskonalenia i uzyskiwania efektywności poprzez zaangażowanie pracowników.

Metoda Tropem Jakości stanowi połączenie autorskiej wersji TQM opisanej w Książce A.Bliklego „Doktryna Jakości” z Metodą TROP. Chcemy wspierać firmy w budowaniu autentycznego zaangażowanie pracowników, które pozwala na trwałe wdrażanie metod jakościowych. Wdrożenia rozpoczynamy od warsztatów komunikacyjnych poświęconych pro-wadzeniu aktywnego, ale też i empatycznego dialogu. Te warsztaty przeplatamy z zajęciami o charakterze kognitywnym pozwalającymi poznać procesy, które trzeba uruchomić wdrażając TQM. Pomagamy wypracowywać nowe „zwyczaje” organizacyjne, które wyzwalają procesy współtworzenia zmiany.  

W programie konwersatorium zajmiemy się jednym z najważniejszych narzędzi TQM, którym są tzw. koła jakości. Pokażemy jak je budować w naszej autorskiej wersji nazwanej „INKUBATORAMI JAKOŚCI”.

Prezentację pokazywaną we fragmentach w czasie konwersatorium można pobrać ze strony Firma XXI wieku

Strona 2 z 2

RSS