Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Marek Chlebuś, Polska w perspektywie roku 2050

Miejsce Polski wśród państw świata jest coraz niższe. W ciągu ostatnich czterech dekad spadło o 7 pozycji: z 15 na 22. W następnym czterdziestoleciu powinno nadal się pogarszać: w perspektywie optymistycznej do 24, w realistycznej do 26 miejsca w roku 2050. Poprawa jest mało prawdopodobna.

Jeśli Polska pozostanie na obecnej trajektorii, jej marginalizacja będzie postępować, chociaż sytuacja Polaków może się przy tym poprawiać, gdyby tak nas nadal niósł nurt globalizacji. To rozleniwia i usypia, dlatego też nie należy się spodziewać, aby istotne zmiany mogły być podjęte bez jakichś silnych impulsów zewnętrznych lub bez poważnego kryzysu wewnątrz. Te zaś trudno planować. Ale przygotować się do nich trzeba.

Niestety, potencjał umysłowy Polski zdaje się maleć jeszcze szybciej niż ten ludnościowy. Jednym z najdobitniejszych tego przejawów jest samozadowolenie elit, upojonych własnymi komplementami, opromienionych samouwielbieniem, poczuciem potęgi, przyznających sobie za to coraz liczniejsze ordery, nagrody, tytuły honorowe, których liczba rośnie chyba jeszcze szybciej i optymistyczniej od wskaźników skolaryzacji, europeizacji, cywilizacji, uzasadniając tym samym wiarę w opiekuńczą, niewidzialną rękę dziejów, która zawsze sprawi, że świat zadba o nas lepiej niż my sami... To raczej nie sprzyja budowaniu planów.

Istnieje wielka przestrzeń między patetyczną mocarstwowością a planktonicznym fatalizmem. Aby w niej nawigować, potrzeba jednak jakiejś myśli państwowej. Choćby i kulawej. Dziś, jak się zdaje, nie mamy żadnej.  (Cytat za: http://chlebus.eco.pl/ECOSOC/PL-2050.pdf).

Marek Kosewski (moderator), Anomia usprawiedliwień i etos pracowniczy; 28 mar 2013

Praca zbiorowa zespołu w składzie: Marek Kosewski (moderator), Dariusz Ambroziak, Dominik Dubrowski & Joanna Stankiewicz, Mieszko Maj, Agnieszka Radomska, Grzegorz Rajca, Tytus Woźniak.

Zespół badawczy Instytutu Zarządzania Godnościowego WSFiZ przedstawi wyniki własnych badań eksperymentalnych i surveyowych zainspirowanych koncepcją anomii usprawiedliwień i etosu pracowniczego Marka Kosewskiego, przedstawianą już kiedyś przezeń uczestnikom spotkań Konwersatorium.
Badania nad anomią pracowniczą zmierzają do określenia, dlaczego uczciwi ludzie okradają pracodawcę, jaki jest zasięg tego zjawiska i co można zrobić, aby je ograniczyć.

Badania nad etosem pracowniczym są z kolei próbą odpowiedzi na teoretycznie trudniejsze pytanie: dlaczego uczciwi ludzie (pracownicy) postępują uczciwie? W wymiarze praktycznym, menadżerskim, przekładają się one na problem morale pracy, na problem podmiotowego, godnościowego stylu zarządzania pracownikami, pozwalającego im traktować pracę jako czynność realizującą osobiście przez nich cenione wartości moralne.

Pokazane zostaną — wynikające z badań własnych zespołu — związki pomiędzy zarządzaniem technikami godnościowymi a satysfakcją z pracy. Omówimy także najważniejsze w literaturze światowej trendy badań nad zarządzaniem przez wartości (MBV) ukazując rosnące zainteresowanie badaczy i przedsiębiorców problemem godnościowego znaczenia pracy w krajach rozwiniętych gospodarczo.

Pobierz prezentację: Marek Kosewski, Zarządzanie godnościowe

 

Jacek Santorski - Biznes podkorowy - czy Kartesiusz się mylił? 10 sty 2013

Jesienią 2012 mieli Państwo okazję wysłuchać wykładu prof. Rafała Ohme, mojego serdecznego przyjaciela i wykładowcę Akademii Psychologii Przywództwa, w którym przedstawił w jaki sposób najnowsze osiągnięcia neuroscience przekładają się na neuromarketing i relacje rynkowe.

Na najbliższym spotkaniu, w podobny sposób poruszę kwestię wykorzystania neuroscience oraz rozwiązań psychologii ewolu-cyjnej i społecznej w biznesie, przedstawię na czym polega "biznes podkorowy" i jakie jest "DNA" naturalnego przywódcy.

Andrzej Blikle, Usunąć strach i pokonać stres; 21 lut 2013

Strach

Strach przed swobodnym mówieniem o problemach na jakie napotykamy w naszej pracy uniemożliwia dotarcie do źródeł tych problemów, a więc i ich eliminację.  Jest to zatem jedna z podstawowych barier rozwoju przedsiębiorstwa. Ludzie, którzy wobec obawy przed mówieniem prawdy utracili wiarę w lojalność firmy, poszukują alternatywnych dróg zapewnienia sobie bezpieczeństwa i sukcesu. Najpewniejszą taką alternatywą są „układy” wyrażające się lojalnością wobec własnej grupy wspólnych interesów połączoną z cynizmem wobec wszystkich spoza grupy, a więc w szczególności wobec firmy. Jest to jedna z najbardziej destruktywnych postaw przynosząca wiele szkód dla organizacji, a w szczególności:
1.    syndrom „dlaczego mam się przejmować?”,
2.    mniej błędów ujawnionych, choć więcej powstałych,
3.    fałszywe priorytety — np. biurokracja ważniejsza od obsługi klienta,
4.    lokalna optymalizacja — np. obniżamy koszty u nas, nawet jeżeli spowoduje to ich powiększenie dla całej firmy.

Prezentacja do pobrania Usuń strach.

Rozwinięcie tematu również w książce Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu.

Stres

Stres Jak udowodniono w badaniach, nie istnieją stresujące wydarzenia i stresujący ludzie, istnieją tylko stresujące reakcje na wydarzenia i ludzi. Wiadomo też powszechnie, że wydarzenia i ludzie są poza naszą kontrolą. Jednakże nasze reakcje na wydarzenia i ludzi, zależą jedynie od nas.

Prezentacja do pobrania Zwyciężyć stres.

Strona 2 z 2

RSS