Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Friedrich August von Hayek, Konstytucja wolności, PWN, Warszawa 2006


To na pewno jedna z najważniejszych książek na tematy społeczne i ekonomiczne, jakie przeczytałem w ciągu mojego dorosłego życia. Mimo, że ukazała się po raz pierwszy w roku 1960 w wydawnictwie uniwersytetu w Chicago, dziś nie traci na aktualności. Jest tak bardzo nasycona głęboką wiedzą, że nie sposób jej streścić — gdybym miał zawrzeć w streszczeniu wszystkie jej najważniejsze myśli, pewnie musiałbym zacytować jej tekst w całości. Dokonam więc subiektywnego wyboru myśli, które zafascynowały mnie najbardziej, a i tak ze względu na ograniczoną formułę moich relacji, będę musiał z większości z nich zrezygnować.

Pierwszy poruszony przez autora temat, to oczywiście definicja wolności. Hayek wskazuje trzy różne rozumienia słowa „wolność” i przestrzega przed ich mieszaniem:

  • wolność polityczna polegająca na udziale w wyborze swojego rządu, w procesie legislacyjnym i w kontroli nad administracją,
  • wolność wewnętrzna oznaczająca stopień w jakim człowiek kieruje się w swoich własnych działaniach raczej własną świadomą wolą, swoim rozumem czy trwałym przekonaniem, niż chwilowym impulsem czy okolicznościami,
  • wolność (bez przymiotnika) oznaczająca brak przymusu, a więc możliwość robienia tego, co chcę.

Zdaniem Hayeka, aby wolność przynosiła pożytki społeczne, musi być dostatecznie szeroko rozumiana i kończyć się dopiero tam, gdzie oznaczałaby przymus dla innych. W pierwszej z tych spraw pisze, że celów wolności nie osiągniemy: 

jeśli ograniczymy ją do określonych przypadków, o których wiemy, że jej skutki będą dobre. Wolność przyznawana tylko wtedy, gdy z góry wiadomo, że jej rezultaty będą korzystne, nie jest wolnością. (…) Dlatego nie jest argumentem przeciw indywidualnej wolności fakt, że jest ona często nadużywana.

Konieczność drugiego atrybutu wolności wyjaśnia tak:

Korzyści, jakie czerpię z wolności, są więc głównie efektem korzystania z wolności przez innych, przy czym przede wszystkim z takiego z niej korzystania, jakie dla mnie samego byłoby niedostępne. (…) Ważne jest nie to, jaką wolnością ja osobiście chciałbym się cieszyć, lecz to jaka wolność jest komuś potrzebna, żeby mógł robić rzeczy pożyteczne dla społeczeństwa. Tę wolność możemy zapewnić jakiejś nieznanej osobie, tylko dając ją wszystkim.(…) Oczywiście korzyści jakie czerpiemy z wolności innych, rosną wraz z powiększaniem się liczby tych, którzy cieszą się wolnością.

Jednakże hayekowskie rozumienie wolności jest dalekie od anarchii:

Zasada wolności nie zaprzecza zasadzie organizacji, która jest jednym z najpotężniejszych środków, jakie może wykorzystać ludzki rozum, lecz przeczy wszelkiej organizacji zamkniętej, uprzywilejowanej, monopolistycznej, stosowaniu przymusu w celu uniemożliwienia innym prób ulepszeń.

Bardzo interesujący jest też pogląd Hayeka na społeczną sprawiedliwość wynagrodzenia:

W wolnym społeczeństwie talenty nie „uprawniają” człowieka do jakiejkolwiek określonej pozycji. (…) W wolnym społeczeństwie nie jesteśmy wynagradzani za nasze umiejętności, ale za właściwe ich wykorzystanie. (…) Udane wykorzystanie tego potencjału przedsiębiorczości (a poszukując najlepszych zastosowań dla naszych zdolności, wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami) jest w wolnym społeczeństwie najwyżej nagradzane, natomiast skromniejszą gratyfikacją musi zadowolić się każdy, kto pozostawia innym znalezienie użytecznych zastosowań dla swoich zdolności.

Inna myśl, która mnie zafascynowała, to relacja pomiędzy równością i wolnością:

Jednak równość ogólnych zasad prawa i postępowania jest jedynym rodzajem równości sprzyjającej wolności i jedyną równością, którą możemy zapewnić bez zniweczenia wolności. (…) Postulat wolności wymaga, żeby państwo traktowało ludzi na równi, lecz nie dlatego, że zakłada ich rzeczywistą równość, ani też nie dlatego, że zabiega o ich zrównanie. (…) Istotą postulatu równości wobec prawa jest to, że powinni być traktowani jednakowo bez względu na fakt, że są różni. (…) Z faktu, że ludzie są bardzo różni, wynika, że jeśli traktujemy ich tak samo, pojawia się nierówność ich rzeczywistego statusu, a jedynym sposobem zrównania ich statusu byłoby zróżnicowane ich traktowanie. Równość wobec prawa i równość materialna są więc nie tylko różnymi rzeczami, lecz wręcz pozostają w sprzeczności, możemy zatem osiągnąć albo jedną, albo drugą, ale nigdy obie naraz.

Innymi słowy, gdybyśmy chcieli zrównać nierównych, musielibyśmy użyć przymusu, a to oznaczałoby naruszenie wolności.

A co Hayek myśli na temat demokracji parlamentarnej, czyli rządów większości. Tu znów napotykamy na myśli dalekie od banalności. Jego kredo w tym przedmiocie jest takie: w każdej grupie ludzi (na przykład w grupie posłów), liczba osób, które się na danej sprawie znają (na przykład na materii właśnie omawianej ustawy) stanowi mniejszość. Jest to naturalna konsekwencja faktu, że różnych spraw jest zawsze więcej niż ludzi w dowolnej grupie. Zatem w sytuacji rządów większości, decyzje zwykle podejmuje niekompetentna większość wbrew kompetentnej mniejszości.

Nie mamy żadnych podstaw, żeby przypisywać decyzjom większości tę wyższą, ponadindywidualną mądrość, która w pewnym sensie zawiera się w produktach żywiołowego społecznego rozwoju. W rozstrzygnięciach większości nie należy doszukiwać się jakiejś wyższej mądrości. Mie mogą się w każdym razie równać z decyzjami, które po wysłuchaniu wszystkich opinii podjęliby najinteligentniejsi członkowie społeczności; rozwiązania większości będą wynikiem mniej ugruntowanych przemyśleń i na ogół będą kompromisem, który nikogo w pełni nie zadowala.

Clara Shih, Era facebooka, Helion, Gliwica 2012

Podtytuł: Wykorzystaj sieci społecznościowe do promocji, sprzedaży i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II.

Książka stanowi obszerne kompendium wiedzy na temat wykorzystania facebooka — a w zasadzie forów społecznościowych, bo odnosi się również do  LinkedIn i Tweetera — przy promocji osób, firm i organizacji niegospodarczych. W zasadzie jednak jest napisana dla czytelnika, który potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami facebooka. Nie jest to więc podręcznik dla „technicznie początkujących”.

Główny nacisk autorka kładzie na efekty społeczne i marketingowe wywoływane przez Facebooka i inne pokrewne fora. Można też znaleźć wiele praktycznych wskazówek dotyczących wyboru fora — Facebook, LinkedIn czy Tweeter — w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć i od rodzaju organizacji, którą chcemy promować. W swoją dość dobrze prowadzoną narrację autorka wplata dużo wypowiedzi praktyków opisujących różnorodne przypadki zastosowań. Książka obejmuje 391 stron, ale jeżeli nie czytamy słowa po słowie i wybieramy to, co dla nas istotne, to całość daje się przeczytać w pociągu na trasie Kraków-Warszawa. Oczywiście później zalecane jest posurfowanie po Facebooku z książką w ręku. W sumie polecam.

Marcus Buckingham, Donald O. Clifton, Teraz odkryj swoje silne strony, MT Business, Warszawa 2003

M.Buckingham, Teraz odkryj swoje silne stronyW szkołach i miejscach pracy na całym świecie każdy z nas jest nieustannie zachęcany do znajdywania, analizowania i korygowania swoich słabości - po to, by stać się silnym. Takie postępowanie opiera się na całkowicie błędnym założeniu, że przez naukę można osiągnąć doskonałość w każdej dziedzinie. Książka jest oparta na badaniach Instytutu Gallupa, w których na podstawie 2.000.000 wywiadów wyróżniono 34 talenty z zakresu umiejętności współżycia z ludźmi, a następnie udowodniono, że każdy z nas ma ich dokładnie pięć. I tylko w zakresie tych pięciu możemy osiągnąć prawdziwą doskonałość.Erich Fromm, Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 2008

Według Fromma wolność jest (…) dla ludzi wartością względną, a nie absolutną. „Piekło to inni” — twierdził Sartre; „piekło samotność, a zwłaszcza samotność moralna” — to sugestia Fromma. I kiedy za ucieczkę od tej samotności trzeba zapłacić wolnością, dla wielu ludzi nie jest to cena zbyt wygórowana. Egzystencja bowiem ponownie nabiera sensu, świat zaś wydaje się bezpieczniejszy i bardziej obliczalny. Konfrontacja z takim światem przestaje być źródłem lęku. W tym ujęciu wolność wymaga odwagi i dzielności. Uzyskanie wolności jest przejściem od uzależnienia bez odpowiedzialności do niezależności, ale na własny rachunek. Tak pisze w przedmowie do książki Fromma Edward Wnuk-Lipiński.

Dla nas Polaków, a szczególnie dla pokolenia, które przeszło okres faszystowskiego a później sowieckiego zniewolenia, wolność jest najbardziej naturalnym dążeniem człowieka. A jednak i Niemcy i Rosjanie w jakimś okresie pozbawili się tej wolności z własnego wyboru. Dlaczego tak się stało, to pytanie na które Fromm stara się odpowiedzieć wydając swoją książkę po raz pierwszy w roku 1941. Jednak i dziś myśli Fromma nie tracą na aktualności. Ucieczka od wolności nadal trwa, bowiem jak pisze cytowany przez niego John Dewey: Rzeczywistym zagrożeniem naszej demokracji nie jest istnienie obcych państw totalitarnych, ale czynniki tkwiące w naszych osobistych postawach i w naszych własnych instytucjach (…). Dlatego pole bitwy znajduje się także i tutaj — wewnątrz nas samych i naszych instytucji.

Zdaniem Fromma przyczyną obserwowanej od wieków ucieczki od wolności jest naturalna potrzeba człowieka związania się ze światem zewnętrznym, pragnienie uniknięcia samotności. I to nie tylko i nie przede wszystkim samotności fizycznej, ale też i moralnej, a więc tej związanej z wartościami, symbolami i wzorami zachowań. Analizowane przez Fromma paradygmaty wyjaśniają więc nie tylko skąd wziął się faszyzm i komunizm, ale też skąd biorą się organizacje przestępcze, młodzieżowe gangi, czy choćby społeczności „kiboli”. Skąd biorą się ruchy społeczne i sekty wokół zniewalających i upokarzających ideologii i wodzów, a nawet ruchy bezkrytycznych wielbicieli jakiegoś konsumpcyjnego produktu czy zachowania. Ucieczkę od wolności naprawdę warto przeczytać. Również dziś.

James Surowiecki, Mądrość tłumu — Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Wydawnictwo HELLION, Gliwice 2010

J.Surowiecki, Mądrość tłumuNiezwykle inspirująca książka poświęcona pozyskiwaniu wiedzy rozproszonej w jakiejś większej lub mniejszej społeczności, która to wiedza zwykle okazuje się większa i dokładniejsza niż to, co wie najmądrzejsza jednostka tej społeczności.

Autor rozpoczyna od opisania badania jakie w roku 1906 przeprowadził Francis Galton na pewnym targu bydła w Anglii. Urządzano tam konkurs polegający na tym, że jego uczestnikom pokazywano żywego wołu, a następnie proszono ich, by każdy zapisał na kartce swoją ocenę wagi mięsa tego wołu po jego zabiciu i „sprawieniu”. Następnie zabijano i ćwiartowano zwierzę, a osoba, której ocena była najbliższa rzeczywistości, otrzymywała nagrodę.

Po zakończeniu konkursu Galton zebrał wszystkie kartki, a było ich 787, i z podawanych ocen wyciągnął średnią arytmetyczną. Wyniosła ona 542,2 kg podczas gdy rzeczywista waga mięsa wynosiła 542,6 kg. Jak sie okazuje, w podobnego typu eksperymentach — o czym również pisze Surowiecki, a ja sam to sprawdziłem w osobiście przeprowadzonym eksperymencie — wybór wskazany przez „tłum” jest najczęściej lepszy od najlepszego wskazanego przez jednostkę.

To niezwykłe zjawisko mądrości tłumu znalazło swoje zastosowanie w wielu przypadkach, a w tym w odnalezieniu zaginionej amerykańskiej łodzi podwodnej Skorpion w roku 1968.

Mądrość tłumu, to nie tylko zdolność do odgadywania prawd już ustalonych, takich jak waga mięsa z wołu lub położenie zaginiętej łodzi podwodnej, ale też zdolność przewidywania przyszłości, np. która drużyna wygra krajowe mistrzostwa siatkówki w USA, lub który z kandydatów wygra najbliższe wybory prezydenckie w tymże kraju. Takim zadaniom służą tzw. rynki prognostyczne. Mądrość tłumu to też umiejętność obronnego zachowywania się dużych grup ludzi i zwierząt, w których  każda jednostka może komunikować się tylko ze swoimi sąsiadami. To z kolei zjawisko mądrości roju. Tymi wszystkimi zjawiskami zajmuje się autor wyciągając z nich wnioski dotyczące organizacji takich jak wielkie firmy, organizacje rządowe, armie i wreszcie niezorganizowane społeczności.

Kogo zainteresuje ta fascynująca książka może zechcieć przeczytać również recenzowaną przeze mnie książkę McAfee Andrew, Firma 2.0 — sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

Strona 4 z 4